برابر ضوابط در دوره ی دانشپذیری معافیت تحصیلی به دانش پذیری معافیت تحصیلی به دانش پذیران تعلق نمی گیرد،لذا داوطلبان مرد علاقمند به تحصیل در دوره های فراگییر دانشگاه پیام نور (بیست ویکم)علاوه برداشتن شرایط مندرج در بندهای (عمومی واختصاصی) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر مجاز به شرکت در آزمون سراسری دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته فراگیر می باشند ولازم است به هنگام قبولی قطعی وثبت نام آن را به مرکز محل تحصیل خود ارائه دهند:

1-کارت پایان خدمت هوشمند.

2-کارت معافیت دائم هوشمند.

3-متولدین سال 1354 وقبل ار آن

4-مشمول دانش آموخته مقطع کارشناسی (در سنوات مجاز تحصیلی )دارای برگ اماده به خدمت بدون مهر غیبت

5-دانشجوی نیمسال آخر مقطع کارشناسی- که حداکثر تا تاریخ 30/11/99 در سقف سنوات مجاز تحصیلی دانش آموخته می شود.(فاقد غیبت سربازی)

6- دانش آموخته ی مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی دانش آموخته شده واز تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش وشروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد،بیش از یک سال سپری نشده و وارد غیبت نشده باشد.

7-کارکنان متهعد خدمت در وزارتخانه ها وسازمان ها (دانش آموخته دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد)

8- کارکنان پایور وشاغل در نیروهای مسلح

9- طلبه علوم دینی دارنده مدرک کارشتاسی و دارای معافیت تحصیلی حوزه های علمیه معتبر

10- مشمول دارای برگه معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی،کفالت و ...)در مدت اعتبار آن.

11-کارکنان وظیفه (لیسانس)اعزامی شاغل به خدمت ((سربازان در حال خدمت)) در نیروهای مسلح وسایر نهادها فاقد غیبت قبل از اعزام

12- دانشجوی انصرافی دانشگاه ها که در سقف مجاز سنوات تحصیلی اولیه (موضوع تبصره 1 ماده 33) انصراف داده؛ به شرط اینکه از تاریخ انصراف در رشته قبلب تا زمان پذیرش در رشته ودانشگاه جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.