معرفی رشته

رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دارای شش گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی، مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت رویدادهای ورزشی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی است.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 18 آذر 40 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 25,000,000ریال
تخفیف ویژه دارد

طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

18 آذر

45 نفر

2 نفر باقیمانده

25,000,000 ریال

23,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
افرادی که در این بخش تربیت می شوند برای اداره امور ورزش و تربیت بدنی جهت پیدا می کنند و در دو بخش یکی مدیریت اماکن تاسیسات و دانشکده ها و دیگری در ورزش قهرمانی هم از نظر اجرا و هم برنامه ریزی به خدمت گرفته می شوند.
دروس ترم یک
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

2 واحد

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ

2 واحد

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ورزﺷﻲ

2 واحد

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین