معرفی رشته

در این رشته دانشجو با تاریخ ایران پس از اسلام تا دوران معاصر آشنا می شود.
این آشنایی علاوه بر بررسی تاریخی هردوره با مهمترین مسائل و رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اداری و نظامی و جغرافیایی هر دوره نیز همراه خواهد بود.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 18 آذر 40 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 25,000,000ریال
تخفیف ویژه دارد

طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

18 آذر

45 نفر

2 نفر باقیمانده

25,000,000 ریال

23,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
بازار کار رشته تاریخ برای مقطع کارشناسی ارشد ۱. بیمه، بازاریابی و تبلیغات ۲. وزارت امور خارجه ۳. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴. مراکز اسناد ملی
دروس ترم یک
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﻳخ

2 واحد

زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ(ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ)

2 واحد

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان از ﺳﻘﻮط ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺗﺎ آﻏﺎز ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﻲ

2 واحد

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین