بسته ارشد فراگیر پیام نور تک درس


  • مدیریت کسب و کار
  • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • مدیریت استراتژیک
  زبان تخصصی
  تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی)

  • مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
  تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی)
  مدیریت منابع انسانی پیشرفته
  زبان تخصصی مدیریت

  • مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • اداره امور عمومی در اسلام
  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
  مدیریت منابع انسانی پیشرفته
  حقوق اساسی سازمان های دولتی

  • مدیریت فناوری اطلاعات(کلیه گرایش ها)
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات

  مبانی مدیریت دانش

  سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی
  مدیریت پروژه های فناوری دانش

  • مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • نظریه تصمیم گیری
  تحلیل آماری چند متغیره
  طراحی سیستم های صنعتی

  • مهندسی صنایع (مدیریت مهندسی)
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • تئوری تصمیم گیری

  مدیریت نوآوری و فناوری

  تحلیل داده های مهندسی

  • مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • مدیریت توسعه نرم افزار
  برنامه ریزی استراتژیک
  مهندسی مجدد فرایندهای تجاری

  • مهندسی عمران (مدیریت ساخت)
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • مدیریت مالی و حسابداری پروژه
  مدیریت پروژه
  مدیریت و مقررات پیمان

  • مهندسی عمران (مدیریت سازه)
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • ریاضیات عالی مهندسی
  تئوری الاستیسیته
  دینامیک سازه

  • پژوهش هنر
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
  زبان تخصصی۱
  حکمت هنر اسلامی

  • مهندسی معماری
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • روانشناسی محیط
  سیر اندیشه های معماری
  حکمت هنر اسلامی
  نظریه و روش های طراحی

  • برنامه ریزی درسی (برنامه درسی)
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • روش های تحقیق در برنامه درسی
  نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس
  اصول و روش های برنامه ریزی درسی
  اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی

  • مدیریت آموزشی
   • (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش)
 • نظارت و راهنمایی آموزشی
  اصول برنامه ریزی آموزشی
  مکاتب فلسفی و آرای تربیتی
  اصول مدیریت اسلامی

  • روانشناسی عمومی
   • (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • روان شناسی عمومی پیشرفته
  روان شناسی رشد پیشرفته
  متون تخصصی

  • روانشناسی بالینی
   • (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • روانشناسی رشد پیشرفته
  روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی نظریه
  های شخصیت

  • روانشناسی تربیتی
   • (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • روان شناسی تربیتی
  نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی
  روان شناسی رشد

  • علوم اقتصادی
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • اقتصاد خرد
  اقتصاد کلان

  • حسابداری
   • ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • حسابرسی پیشرفته
  حسابداری بخش عمومی
  حسابداری مدیریت

  • آموزش زبان انگلیسی
   • (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • سنجش و ارزشیابی زبان )آزمون سازی زبان
  خارجی(
  زبانشناسی در آموزش زبان
  درآمدی بر تحلیل گفتمان
  اصول و روش تدریس زبان های خارجی

  • حقوق خصوصی
   • (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • حقوق مدنی ۱
  متون حقوقی به زبان خارجه
  آیین دادرسی مدنی
  حقوق تجارت

  • حقوق جزا و جرم شناسی
   • (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • جرم شناسی
  متون حقوقی ۱به زبان خارجی
  حقوق جزای عمومی ۱
  آئین دادرسی کیفری

  • مدیریت ورزشی (بازاریابی)
   • (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • نظریه های سازمان و مدیریت
  اصول و مبانی بازاریابی ورزشی
  روش تحقیق در مدیریت ورزشی
  اصول و مبانی مدیریت

  • آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
   • (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • زبان تخصصی
  فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی
  روش تحقیق در علوم ورزشی
  حرکت شناسی پیشرفته

  • مشاوره (کلیه گرایش ها)
   • (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی
  هدایت و مشورت در اسلام
  آمار استنباطی پیشرفته

   • زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش بیوشیمی (قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید (لیپید و قند)

  بیوشیمی غشاء

  آنزیم شناسی (آنزیمولوژی)
  روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

  • شیمی (کلیه گرایش ها )
    ( قیمت هر درس: در حال حاضرغیر قابل فروش )
 • شیمی آلی پیشرفته
  شیمی تجزیه پیشرفته
  شیمی معدنی پیشرفته