بسته ارشد فراگیر پیام نور تک درس


  • مدیریت کسب و کار
  • ( قیمت هر درس: 656,۰۰۰ تومان )

  • مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)
  • ( قیمت هر درس: 529,۰۰۰ تومان )

  • مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)
  • ( قیمت هر درس: 529,۰۰۰ تومان )

  • مدیریت فناوری اطلاعات(کلیه گرایش ها)
  • ( قیمت هر درس: 529,۰۰۰ تومان )

  • مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)
  • ( قیمت هر درس: 656,۰۰۰ تومان )

  • مهندسی صنایع (مدیریت مهندسی)
  • ( قیمت هر درس: 656,۰۰۰ تومان )

  • مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)
  • ( قیمت هر درس: 656,۰۰۰ تومان )

  • مهندسی عمران (مدیریت ساخت)
  • ( قیمت هر درس: 656,۰۰۰)

  • مهندسی عمران (مدیریت سازه)
  • ( قیمت هر درس: 656,۰۰۰ تومان )

  • پژوهش هنر
  • ( قیمت هر درس:656,۰۰۰)

  • مهندسی معماری
  • ( قیمت هر درس:529,۰۰۰)

  • برنامه ریزی درسی (برنامه درسی)
  • ( قیمت هر درس:529,۰۰۰ تومان )

  • مدیریت آموزشی
  • (قیمت هر درس:529,۰۰۰ تومان )

  • روانشناسی عمومی
  • (قیمت هر درس:656,۰۰۰)

  • روانشناسی بالینی
  • (قیمت هر درس:656,۰۰۰ تومان )

  • روانشناسی تربیتی
  • (قیمت هر درس:656,۰۰۰ تومان )

  • علوم اقتصادی
  • ( قیمت هر درس:895,۰۰۰ تومان )

  • حسابداری
  • ( قیمت هر درس:656,۰۰۰ تومان )

  • آموزش زبان انگلیسی
  • (قیمت هر درس:529,۰۰۰)

  • حقوق خصوصی
  • (قیمت هر درس:529,۰۰۰ تومان )

  • حقوق جزا و جرم شناسی
  • (قیمت هر درس:529,۰۰۰ تومان )

  • مدیریت ورزشی (بازاریابی)
  • (قیمت هر درس:529,۰۰۰ تومان )

  • آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
  • (قیمت هر درس:529,۰۰۰ تومان )

  • مشاوره (کلیه گرایش ها)
  • (قیمت هر درس:656,۰۰۰ تومان )

  • زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش بیوشیمی (قیمت هر درس:529,۰۰۰ تومان )

  • شیمی (کلیه گرایش ها )
  • ( قیمت هر درس:656,۰۰۰ تومان )